AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Plans and strategies

Mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn cael eu hystyried yn rhai o’r tirweddau a drysorir fwyaf ym Mhrydain. Ochr yn ochr â’r Parciau Cenedlaethol nhw yw ein heangderau gorau o gefn gwlad.

Gwawriodd cyfnod newydd i’r ardaloedd hyn pan sefydlodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 fframwaith newydd ar gyfer eu rheoli a’u diogelu.

Mae Cynllun Rheoli Bryniau Clwyd 2009-14 yn amlinellu’r llwybr at reolaeth well a mwy canolbwyntiedig o’r AHNE.  Mae’n clustnodi’r nodweddion hynny sy’n gwneud y dirwedd yn arbennig, o gynefinoedd bywyd gwyllt sy’n bwysig yn genedlaethol i henebion, ac yn gosod agenda glir ar gyfer buddsoddi ynddynt. 

Ond mae’r cynllun pum mlynedd manwl hwn yn cydnabod hefyd fod arni’r dirwedd lawn cymaint i’r cymunedau sy’n byw, gweithio ac yn mwynhau amser hamdden yn yr ardal ag i’w nodweddion ffisegol. 

Mae’n cydnabod y llu o fanteision a gwasanaethau y mae’r dirwedd yn ei darparu ar ein cyfer, sy’n hanfodol yn ein bywydau bob dydd, a’r ecosystemau brau sy’n dal y rhwydwaith cymhleth hwn at ei gilydd.

Dim ond trwy ymgysylltu â phawb, y cymunedau lleol, ffermwyr, tirfeddianwyr, ymwelwyr a chyrff cyhoeddus, yr ydym wedi gallu cytuno gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr AHNE. 

Er y bydd y cynllun rheoli mewn grym tan 2014, estynnwyd AHNE Bryniau Clwyd i gynnwys llawer o Ddyffryn Dyfrdwy yn 2011.

Bydd y cynllun nesaf, wrth gwrs, yn cynnwys 389 cilometr sgwâr y dirwedd sydd  newydd ei dynodi. Yn y cyfamser bydd Datganiad Rheoli Interim, wedi’i seilio ar ganfyddiadau Prosiect Braenaru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, yn gweithredu fel ychwanegiad i’r cynllun presennol.

Canllaw Cynllunio Atodol Drafft Ymgynghori Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Canllaw Cynllunio Atodol Drafft Ymgynghori Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Download

Canllaw Cynllunio Atodol- Drafft Ymgynghori  Hydref 2017

Canllaw Cynllunio Atodol- Drafft Ymgynghori Hydref 2017

Download

Cynllun Rheoli Bryniau Clwyd 2009-14

Cynllun Rheoli Bryniau Clwyd 2009-14

Cyhoeddwyd y Cynllun Rheoli statudol cyntaf ar gyfer Bryniau Clwyd yn 2004 trwy ymgynghori â chymunedau lleol a rheolwyr tir. Mae’r cynllun hwn yn adeiladu ar y gwaith hwnnw ac yn ymorol am gryfhau’r partneriaethau sydd eu hangen ar gyfer newid parhaol ac effeithiol.

ViewDownload

Strategaeth Twristiaeth

Strategaeth Twristiaeth

Mae’r strategaeth hon yn rhoi fframwaith ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy yn yr AHNE - gan gymryd i ystyriaeth yn llawn yr angen i warchod amgylchedd a threftadaeth arbennig yr ardal a chynnal ansawdd bywyd cymunedau lleol.

ViewDownload

Footer

Gwnaed gan Splinter