AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • O Gwmpas 2018

  18.05.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae ein Rhaglen 2018 yn cynnig ystod o ffyrdd i fwynhau'r dirwedd syfrdanol a threftadaeth yr ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a'r cefn gwlad cyfagos. 

  http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/digwyddiadau/

 • Gŵyl Gerdded Prestatyn & Bryniau Clwyd 18 20 Mai 2018

  03.05.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Prestatyn a Gallt Melyd trefi Walkers are Welcome yn dathlu 15fed blwyddyn yr Ŵyl Gerdded sy'n cynnig 28 taith gerdded yn rhad ac am ddim i bob oed a gallu. Mae'r teithiau yn cynnwys diwrnod o gerdded ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa i deithiau byr rhwydd. Thema'r ŵyl eleni yw Llwybrau i'r môr, bydd yr ŵyl yn cynnig antur a hwyl i'r teulu yn ogystal â cherddwyr profiadol.

  Wedi ei leoli pen gogleddol AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mae Prestatyn yn hawdd i'w gyrraedd gyda mynediad da ar gyfer teithiau cerdded yr arfordir a chefn gwlad sydd yn gyfoethog mewn hanes a bioamrywiaeth.

  www.prestatynwalkingfestival.co.uk

  01745 857185

 • Cloddio Bryniau Clwyd yn Amgueddfa Dinbych

  25.04.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Bydd arddangosfa 'Cloddio Bryniau Clwyd' ar agor o Ebrill 21ain hyd at 21ain o Fehefin 2018 yn Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, LL16 3UU. Cafodd hwn ei drefnu gan CRAG sef Grŵp Archaeoleg Bryniau Clwyd a bydd ar agor bob p'nawn Sadwrn a Sul rhwng 12 a 4yh a phob p'nawn Llun a Iau rhwng 2 a 4yh. Croeso i chi gysylltu â Gwyneth Kensler ar y rhif isod neu drwy ebost os hoffech ymweld ar amserau eraill.

  Fel dilynwyr y prosiect 'Grug a'r Caerau' bu CRAG yn archwilio a chloddio yn ardal Moel Arthur ambell tymor. Yn ogystal â dangos yr hyn a ddaeth i'r golwg ar ôl cloddio o flwyddyn i flwyddyn mae'r arddangosfa yn esbonio rhai o'r dulliau mae archaeolegwyr yn eu defnyddio i ymchwilio, casglu tystiolaeth a chofnodi'r canlyniadau. Bydd rhai o'r darganfyddiadau i'w gweld yn yr arddangosfa.

  Hefyd i'w gweld yn yr amgueddfa mae arddangosfeydd sefydlog am Gwasg Gee, Ysbyty Gogledd Cymru, Teganau Trefnant ac eitemau eraill o ddiddordeb.

  Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag info@cragnorthwales.co.uk neu gwynethk@hotmail.com neu 07792315723 neu fb clwydian range archaeological group neu fb amgueddfa Dinbych.

 • Galw i warchod a gwella Rhostir Rhiwabon

  04.04.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Fe lansiwyd ymgyrch wedi'i anelu at amddiffyn rhostir y grug mewn rhannau o Fryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

  Nod ymgyrch Mynediad Cynaliadwy ydi atal rhagor o ddifrod i'r rhostir sydd yn cael ei erydu oherwydd defnydd cynyddol.

  Dros y blynyddoedd diwethaf mae ardal y rhostir o gwmpas Llandegla ac Eglwyseg yn cael ei ddefnyddio fel llwybr poblogaidd mewn i Langollen. O ganlyniad, mae llwybrau a thraciau'r anifeiliaid yn cael eu difrodi ac mae'r rhostir y grug yn dirwyio. Mae hyn yn cael effaith ar fywyd gwyllt yn yr ardal, yn enwedig adar sy'n nythu ar y ddaear.

  I fynd i'r afael â hyn mae tîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Ride Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Oneplanet Adventure sydd yn rhedeg canolfan beicio mynydd yng Nghoed Llandegla yn lansio ymgyrch, sydd yn annog beicwyr a defnyddwyr eraill i lynu at y llwybrau swyddogol.

  Mae'r ymgyrch yn cynnwys fideos a fydd yn amlygu rhai o'r problemau, gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol wedi'u hanelu at feicwyr a defnyddwyr cefn gwlad eraill.

  Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai, Rheoleiddio a'r Amgylchedd: "Mae'r cefn gwlad bendigedig a'r dirwedd unigryw hon yn denu miloedd o bobl yn flynyddol. Mae'r ymgyrch yma'n gofyn iddynt lynu wrth y Cod Defnyddwyr Llwybrau a dilyn y llwybrau swyddogol penodedig. Rydym yn dymuno amddiffyn y dirwedd unigryw hon ac atal rhagor o niwed damweiniol i'r llwybrau troed, rhostir y grug a'r bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu ar y rhostir.

  "Mae'r tirlun hwn yn unigryw ond hefyd yn fregus. Ac felly mae'r AHNE a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio i ddiogelu'r lleoliad unigryw hwn, ond mae angen i'r cyhoedd helpu hefyd.

  "Rydym yn apelio ar bobl i fod yn ystyriol o gefn gwlad a chydweithio i'w amddiffyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

  I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.beiciogogleddcymru.co.uk neu www.ridenorthwales.co.uk

Next Page

Footer

Gwnaed gan Splinter