AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Gwobr AHNE

  12.02.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Bob blwyddyn mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE) yn dewis unigolyn neu grŵp y mae eu cyfraniad i'r dirwedd a chymunedau AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi bod yn eithriadol.  Dyfarnwyd gwobr eleni i Grŵp Archeoleg Bryniau Clwyd – CRAG.  Sefydlwyd y grŵp o ganlyniad i brosiect y Grug a Bryngaerau'r AHNE ychydig flynyddoedd yn ôl ac maent wedi cloddio ardal ar lethrau gogleddol Moel Arthur, wnaeth ddatgelu 'canfyddiadau' diddorol o'r Oes Efydd.  Maent yn griw brwdfrydig o archeolegwyr amatur, a arweiniwyd tan yn ddiweddar gan ddau neu dri o bobl mwy cymwys. Oddeutu 30 yw nifer eu haelodaeth gan gynnwys aelodau gweithredol a chefnogwyr.  Y llynedd fodd bynnag, fe gollwyd gwasanaeth dau o'u harweinwyr, allai fod wedi golygu y byddai'n amhosib parhau â'r cloddio.  Fodd bynnag fe wnaethant gais llwyddiannus am Grant Treftadaeth y Loteri, ac maent wedi derbyn cymorth gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE, a gyda'r cyllid maent wedi penodi archeolegydd proffesiynol i hyfforddi rhai ohonynt yn nhechnegau cloddio safleoedd hynafol, yn ogystal â'r broses bwysig o gofnodi eu gwaith dyddiol ac unrhyw ganfyddiadau.  Maent wedi cynnal Diwrnod Agored yn Loggerheads, ac yn ddiweddar fe gynhaliwyd arddangosfa yn yr Oriel yn Loggerheads.  Mae nifer o gerddwyr ar y Llwybr Cenedlaethol wedi aros i ofyn cwestiynau, ac maent yn cael sgwrs fer gan un o'r tîm, mae hyn yn ei dro yn ysgogi diddordeb yn y bryngaerau, sy'n gyhoeddusrwydd da i'n AHNE.  Nid Gwobr yr AHNE yw'r unig wobr i'r grŵp ei hennill. Ar ddiwedd 2017 fe wnaethant deithio i Lundain i dderbyn gwobr 'Marsh Archaeology Community Award'. Fodd bynnag rwy'n siwr bod y wobr hon yn golygu mwy i'r grŵp gan ei fod gan yr ardal lleol ac wedi'r cwbl maent wedi eu henwi ar ôl rhan o'n AHNE arbennig ni. Llongyfarchiadau i CRAGs

 • Gwobr Gwirfoddolwr AHNE

  12.02.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae John Roberts wedi ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy' eleni.  Mae John wedi bod yn aelod gweithgar o Bartneriaeth yr AHNE a'r cyn-Bwyllgor Ymgynghorol ar y Cyd am nifer o flynyddoedd, ac mae ei gyfraniad at yr AHNE wedi mynd y tu hwnt i'r rôl wreiddiol y cafodd ei benodi ar ei chyfer, nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth, a phan ofynnir am ei gyngor, mae John bob tro yna, yn ddoeth ac yn gadarn!  Mae John yn frwdfrydig iawn dros yr awyr agored a cherdded, ac yn Ysgrifennydd Pwyllgor Llwybrau Cerdded Cymdeithas Cerddwyr Sir y Fflint. Mae John yn anelu at sicrhau bod Hawliau Tramwy'n cael eu cynnal a'u rheoli i gerddwyr, ac fe gynrychiolodd Cymdeithas y Cerddwyr ar y cyn-Bwyllgor JAC. Mae John yn aml yn prawf ddarllen cyhoeddiadau ar gyfer yr AHNE, sy'n cael ei werthfawrogi. Mae John hefyd wedi bod yn aelod sefydlu amlwg o 'Gyfeillion AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy' ac yn Ysgrifennydd a Golygydd newyddlen y 'Cyfeillion', sy'n helpu i godi dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac mae hyn wedi cynorthwyo gyda'i lwyddiant, drwy gael bron i 200 o aelodau. Mae John hefyd yn aelod o 'Bwyllgor Grŵp Llywio Ein Tirwedd Hardd'  Mae John yn byw gyda'i wraig yn Sychdyn ger yr Wyddgrug ac yn chwaraewr awyddus, ac wedi chwarae criced a phêl-droed, ac mae ganddo docyn tymor i gemau pêl-droed Wrecsam. Fe wnaeth John hyd yn oed helpu gyda digwyddiadau bowlio ym Mhlas Newydd, Llangollen, ar ran yr AHNE.  Mae'n amlwg i unrhyw un weld bod John ag ymrwymiad gwirioneddol i'r AHNE a bydd yn cynorthwyo ar unrhyw lefel i geisio diogelu ei dyfodol.  Dywedodd Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE, "Rwy'n falch iawn fod John wedi ennill gwobr 'Gwirfoddolwr y Flwyddyn', mae John yn gefnogol ac yn ddibynadwy, a bob amser yn hapus ac yn gyfeillgar a dymunol, ac wedi bod yn ddylanwad cadarnhaol iawn ar yr AHNE".

  Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Cadeirydd y Cydbwyllgor AHNE, a gyflwynodd y Wobr i John "Ar ran Partneriaeth a Thîm yr AHNE, hoffwn ddiolch i John am ei waith diwyd i'r AHNE, rydym yn ddiolchgar iawn iddo".

 • Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  09.02.2018

  Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac rydym yn dymuno penodi aelod i gynrychioli ardal Rheolaeth Tir.

  Os ydych yn byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r AHNE yn rheolaidd ac yn dymuno diogelu ei dyfodol ac yn gallu darparu ambell ddiwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau, ymweliadau safle- yna rydym ni eisiau clywed gennych CHI!   

  I gael rhagor o fanylion / trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Howard Sutcliffe ar 01824 712757  neu anfonwch e-bost at howard.sutcliffe@denbighshire.gov.uk.

  Gellir cael Ffurflen Gais gan Karen Holthofer Swyddog Cyfathrebu’r AHNE, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, CH7 5LH.

  Ffôn: 01352 810614. E-bost: karen.holthofer@denbighshire.gov.uk.

  Neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen o'n gwefan.

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 9 Ebrill 2018

 • Diwrnod mewn swydd Ceidwad Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  16.12.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Nid oes llawer yn curo'r olygfa o flanced o eira trwchus yn gorchuddio'r dirwedd, ond ni allwn wadu'r ymdeimlad o bryder a geir yn swyddfa'r ceidwad. Pam? Oherwydd os na chaiff ei reoli'n gywir, gall fod yn helynt!

  Er bod llawer o bobl yn mwynhau prydferthwch ein parciau gwledig a mannau agored drwy gael hwyl yn yr eira, mynd am dro, sledio, a thaflu peli eira, nid ydyw'n fusnes fel yr arfer i'n tîm mewn gwirionedd.

  Mae paratoadau'n dechrau cyn i'r bluen gyntaf o eira ddisgyn, a meysydd parcio a mannau cyhoeddus yn cael eu graeanu, a gwneud yn siŵr bod digon o staff wrth law i gefnogi'r gofynion a ddaw yn sgil y tywydd oer.

  Bydd bore'r eira cyntaf yn dechrau gyda brîff yn swyddfa'r ceidwad a bydd gwaith yn cael ei ddyrannu'n briodol. Un o'n prif bryderon yw diogelwch y cyhoedd a sut i ymdopi â niferoedd mawr o bobl yn cyrraedd ar adeg pan fydd mynediad i'r meysydd parcio'n heriol oherwydd y tywydd. Gall parcio anystyriol yn y sefyllfaoedd hyn beri problemau mawr a pheryglon gwir, felly mae clirio meysydd parcio a llwybrau, yn enwedig yn rhai o'n safleoedd mwyaf poblogaidd fel Loggerheads a Pharciau Gwledig Moel Famau'n flaenoriaeth.

  Yr wythnos hon roedd y ffordd i Moel Famau wedi'i chau i alluogi mynediad i breswylwyr a pheiriannau graeanu Cyngor Sir Ddinbych – ac fe wnaethant waith da iawn hefyd. Gall yr eira ddenu miloedd o bobl i'r ardal, a phwy all eu beio? Rydym yn gweithio mewn lle ffantastig ac mae sledio yno'n hwyl hefyd! Ar nodyn difrifol, mae mynediad clir ar hyd y ffyrdd hyn, yn enwedig yr A494 yn heriol ond yn hanfodol; ddydd Sul fe aeth car ar dân yn Nhafarn y Gelyn ac fe gafodd yr injan dân drafferth i gyrraedd y car oherwydd nifer y ceir oedd wedi parcio ar ddwy ochr o'r ffordd; testun panig i bawb dan sylw.

  Mae ceidwaid eraill wedi bod yn brysur yn cynorthwyo Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych i gael gofalwyr at gleientiaid sydd angen cefnogaeth mewn ardaloedd mwy anghysbell o'r sir, drwy ddefnyddio ein cerbydau 4x4. Gwaith sy'n sicr wedi herio sgiliau gyrru rhai o'r tîm, ond maent yn ymweliadau hanfodol ac mae'n falch gennym ddweud bod yr holl gerbydau (a staff!) yn dal mewn un darn.

  Er gwaethaf yr heriau niferus yn ystod yr ychydig ddiwrnodau o anhrefn, mae rhywbeth arbennig am yr eira, rydym yn gweld yr ardal hon o harddwch naturiol mewn goleuni newydd, ac mae'n dod â'n tîm bach at ei gilydd. Mae'r siocled poeth ar ddiwedd diwrnod hir yn helpu ychydig hefyd!

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter