AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF)

Ni all yr AHNE sefyll yn llonydd. Mae hon yn dirwedd ddynamig ble mae cymunedau ffyniannus a busnesau llwyddiannus ag angen y rhyddid i ddatblygu.

Ond rhaid i’r datblygu fod yn gynaliadwy. Mewn geiriau eraill, rhaid iddo gydbwyso ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd – fel ein bod yn gallu diwallu ein hanghenion heb beryglu’r dyfodol.

Bydd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF), a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ein helpu i gadw pethau’n gytbwys.

Mae’n darparu grantiau ar gyfer prosiectau arloesol, cynaliadwy sy’n cynnwys cymunedau lleol yn yr AHNE.

Mae’r gronfa ag eisiau inni brofi ffyrdd o sicrhau ffordd fwy cynaliadwy o fyw mewn ardal wledig o brydferthwch ac amrywiaeth naturiol mawr. Ond ar yr un pryd mae ag eisiau i’n cymunedau aros yn gymdeithasol iach ac economaidd hyfyw.

Gall llawer o wahanol bobl wneud cais am gyllid:

 • grwpiau cymunedol, gwirfoddol a phartneriaethau
 • cynghorau cymuned
 • awdurdodau lleol
 • y sector preifat ac unigolion (ar gyfer prosiectau er lles ehangach y cyhoedd)

Mae’r gronfa’n cefnogi prosiectau a fydd yn:

 • gwarchod ac yn gwella prydferthwch naturiol yr AHNE, yn cynnwys yr amgylchedd adeiledig
 • hyrwyddo ffurfiau cynaliadwy o ddatblygu cymdeithasol ac economaidd
 • hyrwyddo lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol 
 • hyrwyddo mwynhad tawel yr AHNE

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd yn:

 • cynnwys cymunedau lleol a phobl ifanc
 • ysgogi cyfraniadau gan ffynonellau eraill mewn arian neu mewn nwyddau
 • goresgyn rhwystrau i gynaliadwyedd a hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o gynaliadwyedd
 • hyrwyddo ffurfiau cynaliadwy o ddatblygu cymdeithasol ac economaidd neu’n ychwanegu gwerth at brosiectau cynaliadwyedd sydd mewn bod
 • codi ymwybyddiaeth o’r AHNE a chreu swyddi neu incwm ar gyfer cymunedau, heb niweidio’r dirwedd
 • dangos arloesedd neu arfer gorau

Gallai enghreifftiau gynnwys prosiectau ysgolion cynaliadwy megis rheoli tiroedd ar gyfer bywyd gwyllt neu ynni, mentrau lleihau gwastraff a thraffig; prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy i leihau’r defnydd o geir a gwella iechyd; gwella lleoedd agored pentrefi ar gyfer defnydd lleol a bywyd gwyllt; adfer nodweddion hanesyddol megis pwll y pentref, perllan gymunedol neu derfynau traddodiadol; rhaglenni hyfforddi i ddiogelu sgiliau traddodiadol megis plygu gwrychoedd, codi waliau sych, rheoli cadwraeth.

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn cynnig grantiau prosiectau, grantiau rheoli i gefnogi costau staff neu grantiau datblygu i weithredu fel catalyst ar gyfer gweithredu neu bartneriaethau newydd.

Fel arfer mae’n darparu 50% o gyfanswm costau’r prosiect ond mae hyd at 75% ar gael ar gyfer prosiectau sector gwirfoddol cymwys. Disgwylir i ymgeiswyr gyfrannu o leiaf 25% o gyfanswm costau’r prosiect naill ai o’u coffrau eu hunan neu o ffynonellau eraill megis cronfeydd Ewropeaidd, cyllid y Loteri Genedlaethol neu gyfraniadau “mewn nwyddau”.

Am gael gwybod mwy?

Cysylltwch â Ceri Lloyd neu David Shiel ym Mharc Gwledig Loggerheads ar 01352 810614.

Footer

Gwnaed gan Splinter