AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Yr economi leol

Bu Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dirwedd weithiol erioed.  Ni wnaeth cymaint o’r hyn yr ydym yn ei gael yn atyniadol heddiw – yr eangderau mawr o weundir grug, y caeau bryniog, y waliau cerrig sych, y clogwyni carreg galch syth, y camlesi a’r dyfrbontydd - ddigwydd yn naturiol. Cawsant eu creu gan bobl yn ceisio ennill bywoliaeth.

Yn y gorffennol y diwydiannau pennaf oedd amaethyddiaeth, mwyngloddio a chwarela. Heddiw mae bron y cyfan o’r gweithfeydd glo a phlwm, y chwareli llechi a’r odynau calch yn gorwedd yn segur – er bod chwareli mawr yn Nyffryn Alun yn dal i gyflenwi carreg galch fâl ar gyfer adeiladu ffyrdd.

SheepErys amaeth yn dyngedfennol i’r AHNE fodd bynnag. Ac yn y dyddiau hyn o brisiau bwyd byd-eang yn codi, gallai dylanwad amaethu gynyddu hyd yn oed ymhellach.

Mae’n cyflogi llawer llai o bobl na hyd yn oed 50 mlynedd yn ôl ond mewn rhai ardaloedd mae hyd at 13% o’r boblogaeth yn dal i weithio ar y tir, mewn amaethyddiaeth neu goedwigaeth. Mae’r bobl yma’n ceisio gwarchod y dirwedd hardd hon a’i gwneud yn gynhyrchiol ar yr un pryd. Bydd system daliadau wedi’i chysylltu ag amcanion amgylcheddol yn ogystal ag amcanion cynhyrchu yn eu helpu i sgwario’r cylch.

Ond y dyddiau hyn mae’r economi leol wedi’i hadeiladu ar dwristiaeth i raddau helaeth. Mae lleoedd trawiadol o hardd megis Moel Famau a Thðr y Jiwbilî wedi denu ymwelwyr er y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Heddiw mae Parc Gwledig Moel Famau yn dod â 200,000 o ymwelwyr i mewn bob blwyddyn ac mae’r diwydiant twristiaeth wedi tyfu nes ei fod yn werth dwywaith a hanner cymaint ag amaethyddiaeth.

Mae dynodi Dyfrbont Pontcysyllte ac 11 milltir o Gamlas Llangollen yn Safle Treftadaeth y Byd yn 2009 wedi rhoi Dyffryn Dyfrdwy ar fap twristaidd y byd.

Tourism - CyclingWrth gwrs gall twristiaeth ddireolaeth ddod â’i phwysau ei hun ar ffurf traffig, sðn a niwed i gynefinoedd bregus. Ond mae’r AHNE yn gweithio’n galed i sicrhau y gall ymwelwyr fwynhau ein heangderau maith, ein treftadaeth a’n diwylliant heb beryglu’r cymeriad arbennig iawn a’u denodd yn y lle cyntaf.

Mewn llawer ffordd, mae poblogrwydd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gydag ymwelwyr wedi’i wneud yn lle mwy boddhaus i fyw a gweithio.

Mae twristiaeth yn cynnal amrywiaeth eang o fusnesau ffyniannus, o atyniadau i ddarparwyr llety, caffis, bwytai a thafarndai, siopau, trefnwyr chwaraeon a gweithgareddau awyr agored, cynhyrchwyr bwyd a microfragdai.

Mae hyn oll yn golygu mai’n anaml y mae pobl leol yn brin o adloniant, lleoedd i fwyta neu rywbeth i’w wneud ar y penwythnos. Nid yn unig hynny ond maen nhw’n byw mewn trefi a phentrefi sy’n ffynnu.

 

Footer

Gwnaed gan Splinter